Dementia

Dementia

Dementia on laaja-alainen aivotoimintojen häiriö eli kyseessä on oireyhtymä jonka taustalla on aina jokin sairaus. Siihen liittyy kognitiivisten kykyjen lasku ja muistin heikkeneminen, jotka alentavat potilaan kykyä suoriutua normaaleista arkisista tilanteista ja haittaavat sosiaalista elämää. Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi dementiaa, ota yhteys Trinitas Lääkäritaloon. Sinulle tehdään kattavat alkututkimukset ja ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Laadimme aina henkilökohtaisen hoitosuunnitelman hoitosi tueksi.

Mikä on dementia?

Dementialla tarkoitetaan aivotoimintojen laaja-alaista häiriötä, joka merkittävästi haittaa selviytymistä arjen haasteista.

Dementia mielletään usein erilliseksi sairaudeksi, mutta oikeasti se oireyhtymä, jossa muistin heikkeneminen ja muiden kognitiivisten kykyjen lasku alentavat potilaan kykyä selviytyä normaaleista arjen toiminnoista ja haittaavat sosiaalista selviytymistä. Dementia aiheuttaa vaikeuksia arkipäivän askareissa selviytymiseen.

Dementian kehittymiseen vaikuttavat etenevät muistisairaudet, jotka rappeuttavat aivoja ja heikentävät toimintakykyä laaja-alaisesti ja heikentävät muistia. Alzheimerin taudin lisäksi dementiaa aiheuttavia eteneviä muistisairauksia ovat muun muassa Lewyn kappale-tauti, verisuoniperäinen muistisairaus sekä otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus. Nykyisin puhutaankin ennemmin muistisairauksista kuin dementiasta.

Dementia oireet

Dementiaan liittyvät oireet voivat olla joko pysähtyneitä, ohimeneviä tai pysyviä riippuen siitä, mikä sairaus aiheuttaa oireyhtymän.

Dementiaan liitettäviä yleisiä oireita ovat:

 • uusien asioiden oppimisen vaikeus
 • aiemmin opittujen asioiden mieleen palauttamisen vaikeus
 • oikeiden sanojen muistamisen tai ymmärtämisen vaikeus
 • toimintakyvyn heikkeneminen rutiinien osalta
 • ohjeiden mukaan toimimisen vaikeus
 • persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutokset
 • erilaiset muistiongelmia ja käytöshäiriöitä

Dementia harhat johtuvat aivojen vaurioitumisesta. Erityisesti Lewyn kappale -taudissa näköharhat ovat tyypillisiä.

Dementia ensioireet

Alkava dementian oireet voivat olla moninaisia. Dementia voi alkaa sanojen unohtamisella puheessa. Sanojen unohtelu ei itsessään ole huolestuttavaa, mutta jos se on jatkuvaa ja on havaittavissa myös muita muistisairauteen yhdistettäviä oireita, niin silloin on syytä hakeutua vastaanotolle tutkimukseen. Normaaleja alkuvaiheen oireita ovat lähimuistin heikkeneminen ja lyhytmuistin häiriöt, jolloin dementikko ei välttämättä muista vähän aikaa sitten käytyä keskustelua.

Dementian riskitekijät

Dementiaan on yhdistetty seuraavanlaisia riskitekijöitä:

 • diabetes
 • huonokuuloisuus
 • ilmansaasteet
 • korkea verenpaine
 • mahdolliset aivovammat
 • masennus
 • runsas tupakointi ja alkoholin käyttö
 • sosiaalinen eristäytyminen
 • vähäinen koulutus nuorena
 • vähäinen liikunta
 • ylipaino
dementia

Dementian toteaminen

Dementia ja sen taustalla vaikuttavien muistioireiden selvitys aloitetaan yleensä muistitutkimuksilla. Muistisairauksia voidaan kartoittaa erilaisilla muistitesteillä ja tutkimuksilla. Muistin tilaa voidaan kartoittaa henkilökohtaisella haastattelulla, mutta jossain tapauksissa myös muistisairaan läheisten haastattelu auttaa diagnoosin tekemisessä.

Dementia testi

Dementiaa voidaan arvioida tekemällä erilaisia testejä. Seuraavia tutkimuksia ja muistitestejä tehdään muistisairauden määrittämiseksi.

CERAD-muistitesti on tehtäväsarja, jonka avulla määritellään, onko aihetta epäillä potilaalla alkavaa muistisairautta kuten esimerkiksi Alzheimerin tauti. CERAD-tehtäväsarja testaa asioiden hahmottamista, kognitiivisia toimintoja, viivästetyn ja välittömän muistin toimintaa, kielellistä sujuvuutta sekä myös perustoimintoja kuten asioiden nimeämistä ja piirrostehtäviä.

MMSE-muistitesti on suppea ja lyhyt muistin ja aivojen tietojen käsittelyn testi, jolla voidaan seuloa terveet, lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavat henkilöt toisistaan. Testiä käytetään myös jo todetun muistisairauden seurannassa.

MOCA-muistitesti on erittäin suppea ja lyhyt testi, jonka avulla pyritään seulomaan muistin ja tietojen käsittelyn häiriötä.

Kuvantaminen on yleensä aivojen magneettikuvaus, jota käytetään usein muistisairauden tutkimisessa. Sillä voidaan sulkea pois muita tiedonkäsittelyä ja muistia heikentäviä tekijöitä. Kaikkien muistisairauksien osalta kuvantaminen ei anna välttämättä selvyyttä diagnoosille, mutta ei auttaa poissulkemaan toissijaisia syitä.

Dementia hoito

Dementian hoito riippuu dementiaa aiheuttavan muistisairauden hoidosta. Diagnoosia tehtäessä on huomioitavaa, että iäkkäillä henkilöillä vakava masennus voi aiheuttaa hyvin samankaltaisia oireita kuin dementiaoireet. Dementiaa kannattaa pyrkiä ennaltaehkäisemään jo varhain esimerkiksi terveellisellä ruokavaliolla ja riittävällä liikunnalla, joilla on muistisairauksilta suojaavia vaikutuksia.

Dementian ennaltaehkäisy

Seuraavat toimenpiteet ennalta ehkäisevät muistisairauksia ja ovat suositeltavissa kaikille myös ennen todettua sairautta:

 • Terveellinen ruokavalio
 • Aktiivinen liikunta ja arkielämä
 • Alkoholin käyttö kohtuudella
 • Tupakoinnin lopettaminen
 • Unen laatu (esim. uniapnea suurentaa sydän- ja verisuonisairauksien riskiä)
Dementia oireet

Mitä teen jos epäilen itselläni tai läheiselläni dementiaa?

Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi muistisairautta, niin ota yhteys Trinitaksen asiantunteviin erikoislääkäreihin. Tarvittaessa sinulle tai läheisellesi voidaan tehdä kattava geriatrinen tutkimus, jolloin saadaan tarkka kuva potilaan sen hetkisestä terveyden tilasta ja hänet voidaan tarvittaessa ohjata jatkotutkimuksiin tai testeihin.

Voit varata ajan netin kautta tai soittamalla Trinitas Lääkäritalon Turun asiakaspalveluun (010 574 3210) tai Tampereen asiakaspalveluun (010 574 3211). Voit varata ajan myös tulemalla suoraan Lääkäritaloon.

Siirry sivun alkuun